ติดตั้ง VNC Server(Remote Desktop) บน Raspberry Pi

Jun 20, 2016 20:56 · 166 words · 1 minute read Raspberry pi

โดยปกติแล้วการเข้าถึง หรือสั่งงาน Raspberry Pi จะใช้ SSH ซะส่วนใหญ่ แต่ถ้าเราอยากจะใช้เป็นแบบ GUI ก็สามารถทําได้เช่นกันครับ โดยใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า VNC Server ซึ่งโปรแกรมตัวนี้จะทําให้เราสามารถ เข้าถึง Raspberry pi ผ่าน network ได้

ติดตั้ง VNC Server(Remote Desktop) บน Raspberry Pi

ติดตั้ง VNC ด้วยคําสั่งนี้

sudo apt-get update
sudo apt-get install tightvncserver -y

หลังจากนั้นก็ให้สร้างไฟล์ขึ้นมาด้วยคําสั่งนี้

sudo nano /etc/init.d/vncboot

โดยมีเนื้อหาดังนี้

### BEGIN INIT INFO
# Provides: vncboot
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start VNC Server at boot time
# Description: Start VNC Server at boot time.
### END INIT INFO

#! /bin/sh
# /etc/init.d/vncboot

USER=root
HOME=/root

export USER HOME

case "$1" in
 start)
 echo "Starting VNC Server"
 #Insert your favoured settings for a VNC session
 /usr/bin/vncserver :0 -geometry 1280x800 -depth 16 -pixelformat rgb565
 ;;

 stop)
 echo "Stopping VNC Server"
 /usr/bin/vncserver -kill :0
 ;;

 *)
 echo "Usage: /etc/init.d/vncboot {start|stop}"
 exit 1
 ;;
esac

exit 0

แล้ว Svae file หลังจากนั้นให้ แก้ permission ด้วยคําสั่งนี้

sudo chmod +x /etc/init.d/vncboot

สั่งให้รันตอนเปิดเครื่องด้วยคําสั่งนี้

sudo update-rc.d vncboot defaults

แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ :) สําหรับวิธีการตั้ง password สามารถตั้งด้วยคําสั่งนี้

sudo vncpasswd