มาตราฐาน RSS 2.0

20 Jun 2016

สวัสดีครับ สําหรับทความนี้จะเกี่ยวข้องกับ มาตรฐานของ RSS 2.0 ก่อนอื่นมาดูตัวอย่าง xml ของ RSS 2.0 กันก่อน

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title>ThitiBlog</title>
 <description>Share Everything.</description>
 <link></link>
 <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
 <item>
  <title>title1</title>
  <link>/blog/1</link>
  <description>เยี่ยมชม</description>
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
  <guid>/blog/1</guid>
 </item>
 <item>
  <title>title2</title>
  <link>/blog/2</link>
  <description>เยี่ยมชม</description>
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
  <guid>/blog/2</guid>
 </item>
 <item>
  <title>title3</title>
  <link>/blog/3</link>
  <description>เยี่ยมชม</description>
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
  <guid>/blog/3</guid>
 </item>
</channel>
</rss>

ผมจะอธิบายในแต่ละส่วนคือ

xml version และ encodeding

จะบอกถึง version ของ xml และ การเข้ารหัสของตัวอักษร ส่วนใหญ่ encodeding จะใช้ UTF-8 เพราะจะสามารถใช้กับข้อความที่เป็นภาษาอื่นๆ ร่วมถึงภาษาไทยด้วย

rss version

rss version จะบอกถึง version ของ rss

ส่วนของ header

<title>ไตเติลของ RSS</title>
<description>คำอธิบายเกี่ยวกับ RSS นี้</description>
<link>URL ของเจ้าของ RSS</link>
<pubDate>เวลา</pubDate>

จะบอกถึงหัวข้อและรายละเอียดของ RSS นี้

item

ส่วนหัวข้อข่าวต่างๆ จะอยู่ใน tag โดยจะมี element ต่างๆอย่างน้อย  ดังนี้

<item>
 <title>หัวข้อข่าว</title>
 <link>URL ของลิงค์ เพื่ออ่านข่าว</link>
 <description>รายละเอียดของข่าวนั้นๆ</description>
 <pubDate>เวลา</pubDate>
 <guid>เป็น id ของข่าว ต้องไม่ซ้ำกัน ส่วนใหญ่จะใส่เป็น URL ของข่าว</guid>
</item>

pubDate ต้องระบุเวลาตามมาตรฐาน RFC 822


Copyright © 2023 thiti.dev

วงแหวนเว็บ