ตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่ไหน

Mar 5, 2017 19:19 · 158 words · 1 minute read

ทุกวันนี้ ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นหนี้ เมื่อเราไปกู้เพื่อมาทำอะไรก็แล้วแต่ ทางสถาบันการเงินจะตรวจสอบว่าคุณมีเครดิตดีแค่ไหน ประวัติการผ่อนชำระเป็นอย่าไร เคยชำระล่าช้าหรือป่าว หรือที่นิยมเรียกกันว่าเครดิตบูโร การที่จะอนุมัติให้กู้นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากข้อมูลตรงนี้ แล้วถ้าเราจะตรวจสอบละว่าข้อมูลเครดิตบูโรของเราเองละ ก็สามารถทำได้ โดยไปขอตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 4 แห่ง ดังนี้

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ : (66) 02-643-1250 โทรสาร : (66) 02-612-5895 เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ให้บริการตรวจสอบทั้งข้อมูลบุคคลธรรมดาและข้อมูลนิติบุคคล) -ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร - สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ด้านในสถานี) เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ (*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรดาเท่านั้น) -ห้างเจเวนิว (นวนคร) ติดโรงพยาบาลนวนคร ชั้น 4 ติดประกันสังคม เปิดทำการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ (*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น) -ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร - อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นใต้ดิน ซอยสุขุมวิท 25 เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ - ศุกรณ์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น. หยุดวัดหยุดนักขัตฤกษ์ (*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเอง แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา -บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง กรณีนิติบุคคล -สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมดารผู้มีอำนาจ -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง -ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

2. เจ้าของข้อมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา -หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง กรณีนิติบุคคล -หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน -สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง *** ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท *** เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ฉบับละ 20 บาท)

 ข้อมูลจาก www.ncb.co.th