สิ่งที่ต้องรู้ก่อน จดทะเบียนธุรกิจ

Mar 18, 2017 20:02 · 77 words · 1 minute read

ก่อนที่จะเริ่มจดทะเบียนธุรกิจจําเป็นจะต้องรู้และ เข้าใจ การดําเนินธุรกิจในแบบต่างๆ ก่อน ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ ในเรื่องของการดําเนินธุรกิจ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ๆดังนี้

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา คือการดําเนินธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว การตัดสินใจกระทําการต่างๆ จะอยู่ที่เจ้าของเพียงผู้เดียว ดังนั้น ผลของการติดสินใจ ไม่ว่าจะดี ไม่ดี ขาดทุน กําไร เจ้าของเป็นผู้รับผลคนเดียวเต็มๆ การดําเนินธุรกิจประเภทนี้จะไม่สามารถระดมทุนจากใครได้ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน การชําระภาษี เป็นไปตามอัตราก้าวหน้า หมายถึงรายได้มากก็เสียภาษีมาก สูงสุด 37% ของกําไรหลังหักค่าใช้จ่าย

นิติบุคคล

นิติบุคคลเป็นรูปแบบการดําเนิธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะทําธุรกิจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรตามสัดส่วนที่แต่ละคนได้ลงทุน ซึ่งการดําเนินธุรกิจนิติบุคคลจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

ประเภทของนิติบุคคล

1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 • ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบหนี้สินไม่จํากัดจํานวน
 • ลักษณะธุรกิจประเภทนี้ ไม่จําเป็นต้องเป็นนิติบุคคล
 • ถ้าจดทะเบียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”
 • ถ้าไม่จดทะเบียนจะต้องมีสถานะเป็น คณะบุคคล

การเสียภาษีของคณะบุคคลจะเสียภาษีเงินได้เหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่จะแยกออกจากตังบุคคล โดยจะถือเป็นอีกบุคคลหนึ่ง และส่วนแบ่งผลกําไรจะถูกยกเว้นการเสียภาษีด้วย

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด

 • ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
  • ผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สิน ไม่จํากัดจํานวน ซึ่งหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีสิทธิในการตัดสินใจในกิจการ
  • ผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สินจํากัด ไม่เกินเงินที่ได้ลงทุนไป ซึ่งหุ้นส่วนนี้จะไม่มีสิทธิในการตัดสินใจในกิจการ

3.บริษัทจํากัด

บริษัทจํากัดจะมีลักษณะดังนี้

 • ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทต้องไม่น้อยกว่า  3 คน
 • แบ่งเงินทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน
 • ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบไม่เกินจํานวนค่าหุ้นที่ยังชําระไม่ครบถ้วน
 • มีสภาพเป็นนิติบุคคล
 • ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการบริษัท จึงทําให้ได้รับความเชื่อถือมากกว่าบุคคลธรรมดา
 • สามารถระดมทุนได้มากและง่าย

ที่มาของข้อมูล www.pattanakit.net