avatar
thiti.dev
Search
Learning
Tool
Profile
Contact
Donate
ชนิดของตัวแปรใน Arduino ที่ใช้บ่อยๆ
16 July 2019
Reading time: ~2 min
Arduino Microcontroller C++ C

ตัวแปร คือ ที่สําหรับเก็บข้อมูล เพื่ออ้างถึงภายในโปรแกรม ซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นจะถูกแบ่งเป็นประเภทต่างๆ และมีขนาดที่แตกต่างกัน โดยเราสามารถประกาศหรือกําหนดตามข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บ

ประเภทของข้อมูลใน Arduino ที่ใช้กันบ่อยๆมีดังนี้

boolean

ใช้เก็บค่าข้อมูล เพียง 2 จํานวน คือ TRUE (จริง) และ FALSE (เท็จ) มีขนาด 1 bit

ตัวอย่าง

bool isSuccess = true;

char

ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 8 bit ใช้สําหรับเก็บค่ารหัสของตัวอักษร ซึ่งสามารถกําหนดเป็นค่า หรือ เขียนตัวอักษรไว้ภายใต้เครื่องหมาย ฟันเดียวก็ได้ เช่น 'T' หรือ 0x41 หรือ 65 มีขนาด 1 bit

ตัวอย่าง

char valChar = 'A';

byte

ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 8 bit ที่เป็นค่าจํานวนเต็มแบบไม่คิดเครื่องหมาย เหมือนกันกับ unsigned char ในภาษาซี ซึ่งสามารถเก็บค่าข้อมูลได้ 256 ค่า คือ 0-255

ตัวอย่าง

byte x = 5;

int

ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 16 bit ที่เป็นค่าจํานวนเต็ม แบบคิดเครื่องหมาย โดยสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ 65536 ค่า คือ -32768 ถึง +32767

ตัวอย่าง

int x = 5;

unsigned int

ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 16บิต ที่เป็นค่าจํานวนเต็ม แบบไม่คิดเครื่องหมาย โดยสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ 65536 ค่า คือ 0-65535

ตัวอย่าง

unsigned int  x = 5;

long

ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 32 bit ที่เป็นค่าเลขจํานวนเต็มแบบคิดเครื่องหมาย โดยสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ 4294967296 ค่า คือ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

ตัวอย่าง

long  x = 890;

unsigned long

ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 32 bit ที่เป็นค่าเลขจํานวนเต็มแบบไม่คิดเครื่องหมาย โดยสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ 4294967296 ค่า คือ 0 ถึง 4,294,967,295

ตัวอย่าง

unsigned long  x = 890;

float

ใช้เก็บค่าข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมแบบคิดเครื่องหมายขนาด 32 บิต โดยสามารถเก็บค่าได้ ระหว่าง 3.4E-38 ถึง 3.4E+38 (-3.4028235E+38 ถึง 3.4028235E+38)

ตัวอย่าง

float  x = 890;

double

ใช้เก็บค่า เลขทศนิยมเช่นเดียวกันกับ float แต่มีค่าความละเอียดกว่า float ถึง 2 เท่า สามารถเก็บค่าได้มากถึง 1.7E+308

ตัวอย่าง

double  x = 890;
thiti.dev © 2020 Thiti Yamsung