avatar
thiti.dev
Search
Learning
Tool
Profile
Contact
Donate
สรุปผลเลือกนายกฯ เปิดรายชื่อ ใครโหวตให้ใคร
6 June 2019
Reading time: ~1 min
เลือกตั้ง62 การเมือง

ช่วงดึกเมื่อวานนี้ (5 มิ.ย. 2562) ได้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย โดยผลการโหวต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกฯ ที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐ ชนะด้วยเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. และส.ว. รวมกัน 500 คะแนน ขณะที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกฯ ฝั่ง 7 พรรคประชาธิปไตย ได้เสียงสนับสนุน 244 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดของคะแนนมีดังนี้

  • นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 244 คะแนน
  • พล.อ.ประยุทธ์ 500 คะแนน
  • งดออกเสียง 3 คะแนน
  • ลาป่วย 1 คะแนน
  • ลาออก 1 คะแนน
  • หยุดปฏิบัติหน้าที่ 1 คะแนน
  • รวม 750 คะแนน

ผมจึงรวบรวม และจัดทําข้อมูลรายชื่อ ส.ส. และส.ว. ว่าใครโหวตให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีบ้าง โดยทําออกมาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ ส.ส. และส.ว. ที่โหวตทั้งหมด

ชื่อ-สกุล พรรคการเมือง โหวตเลือก
นายกนก ลิ้มตระกูล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.ประชาชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกฤติดนัย สันแก้ว ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกล้านรงค์ จันทิก ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกษิดิศ อาชวคุณ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายการุณ โหสกุล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกิตติ วะสีนนท์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกิตติ สมทรัพย์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.ประชาชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเกษม อุประ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเกียว แก้วสุทอ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.พลังท้องถิ่นไท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายโกศล ปัทมะ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.พลังไทยรักไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายคมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายคารม พลพรกลาง ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจเด็จ อินสว่าง ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายจตุพร เจริญเชื้อ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจรินทร์ จักกะพาก ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลโทจเรศักณ์ิ อานุภาพ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลตำรวจโทจิตติ รอดบางยาง ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายจิรชัย มูลทองโร่ย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางจิรดา สงฆ์ประชา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายจิรทัศ ไกรเดชา ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางจุมพิตา จันทรขจร ส.ส.อนาคตใหม่ ลาป่วย
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเจน นำชัยศิริ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางเจริญ เรี่ยวแรง ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเฉลา พวงมาลัย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลอากาศตรีเฉลิมชัย เครืองาม ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเฉลียว เกาะแก้ว ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวชนก จันทาทอง ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายชยุต สืบตระกูล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกชยุติ สุวรรณมาศ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายชลิต แก้วจินดา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชวน หลีกภัย ส.ส.ประชาธิปัตย์ งดออกเสียง
พันตำรวจตรีชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.พลังท้องถิ่นไท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชัย ชิดชอบ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเรือเอกชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชุมพล จุลใส ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายชูศักดิ์ แอกทอง ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายไชยา พรหมา ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ประชาชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พันตำรวจโทฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเรือเอกฐนิธ กิตติออำพน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายณรงค์ รัตนานุกูล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายณรงค์ อ่อนสอาด ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.ชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกดนัย มีชูเวท ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายดล เหตระกูล ส.ส.ชาติพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางดวงพร รอดพยาธิ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายดะนัย มะหิพันธ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจโทตรีทศ รณฤทธิวิชัย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวตรีนุช เทียนทอง ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายตวง อันทะไชย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายไตรเทพ งามกมล ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายไตรรงค์ ติธรรม ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายถนัด มานะพันธุ์นิยม ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายถวิล เปลี่ยนศรี ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลอากาศเอกถาวร มณีพฤกษ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายถาวร เสนเนียม ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.พลังชาติไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายทรงเดช เสมอคา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายทรงศักดิ์ ทองศรี ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกทวีป เนตรนิยม ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายทศพร ทองศิริ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางทัศนา ยุวานนท์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.ชาติพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกธงชัย สาระสุข ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายธนกร ไชยกุล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวธนพร โสมทองแดง ส.ส.เสรีรวมไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายธนยศ ทิมสุวรรณ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.อนาคตใหม่ หยุดปฏิบัติหน้าที่
นายธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายธานี สุโชดายน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายธานี อ่อนละเอียด ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายธารา ปิตุเตชะ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกธีรเดช มีเพียร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายธีระ วงศ์สมุทร ส.ส.ชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายนพ ชีวานันท์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเรือเอกนพดล โชคระดา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกนพดล อินทปัญญา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.พลังท้องถิ่นไท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายนพดล มาตรศรี ส.ส.ชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.เสรีรวมไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกนาวิน ดาริกาญจน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายนิกร จำนง ส.ส.ชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.พลังปวงชนไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายนิพนธ์ นาคสมภพ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายนิยม เวชกามา ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายนิรมิต สุจารี ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางนิสดารก์ เวชยานนท์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายบรรชา พงศ์อายุกูล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายบุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายบุญฐิณ ประทุมลี ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกบุญธรรม โอริส ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายบุญมี สุระโคตร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายบุญส่ง ไข่เกษ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประภัตร โพธสุธน ส.ส.ชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางประภาศรี สุฉันทบุตร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประภูศักดิ์ จินตะเวช ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประมาณ สว่างญาติ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ร้อยเอกประยุทธ เสาวคนธ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางประยูร เหล่าสายเชื้อ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.เสรีรวมไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกประสาท สุขเกษตร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายปริญญา ช่วยเกตุคีรีรัตน์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.ครูไทยเพื่อประชาชน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายปัญญา งานเลิศ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.เพื่อชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกโปฎก บุนนาค ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลโทพงศกร รอดชมภู ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพยม พรหมเพชร ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ส.ว. งดออกเสียง
นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวพรรณิการ์ วานิช ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายพลเดช ปิ่นประทีป ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพัฒนา สัพโส ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ส.ส.ชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.ประชาธรรมไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกพิศณุ พุทธวงศ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพิศาล มาณวพัฒน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพิษณุ พลธี ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจโทพิสัณห์ จุลดิลก ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพีระเพชร ศิริกุล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเพชร เอกกำลังกุล ส.ส.เสรีรวมไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.เพื่อชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.ประชาชนปฏิรูป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายไพโรจน์ พ่วงทอง ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวภริม พูลเจริญ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวภัทรา วรามิตร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายภาณุ อุทัยรัตน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.ไทยศรีวิไลย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายมณเฑียร บุญตัน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางมนพร เจริญศรี ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลอากาศเอกมนัส รูปขจร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายมานพ ศรีผึ้ง ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พันตารวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.ประชานิยม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง ส.ส.รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พันตำรวจเอกยุทธกร วงเวียน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายยุทธนา ทัพเจริญ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายระวี รุ่งเรือง ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายระวี มาศฉมาดล ส.ส.พลังธรรมใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเรวัต วิศรุตเวช ส.ส.เสรีรวมไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวละออง ติยะไพรัช ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายลักษณ์ วจนานวัช ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางลินดา เชิดชัย ส.ส.เพื่อชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาววรรณวิภา ไม้สน ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางวรารัตน์ อติแพทย์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.ชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกวราห์ บุญญะสิทธิ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกวลิต โรจนภักดี ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกวสันต์ สุริยมงคล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.ชาติพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวัชรา ณ วังขนาย ส.ส.เสรีรวมไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกวัฒนา สรรพานิช ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.ประชาชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวิทยา ผิวผ่อง ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวิทยา ทรงคำ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกวินัย สร้างสุขดี ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.เสรีรวมไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.เสรีรวมไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวีระชัย วีระเมธีกุล ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายศรีเรศ โกฎคำลือ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายศักดา คงเพชร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ส.ส.พลเมืองไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายศุภชัย สมเจริญ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายศุภชัย นพขำ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกสกล ชื่นตระกูล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวสกุณา สาระนันท์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
หม่อมหลวงสกุล มาลากุล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.เพื่อชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกสนธยา ศรีเจริญ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสม จาตุศรีพิทักษ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.ประชาภิวัฒน์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมชาติ ประดิษฐพร ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมชาย เสียงหลาย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมชาย แสวงการ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมชาย หาญหิรัญ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมเดช นิลพันธุ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจโทสมบัติ มิลินทจินดา ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสมบัติ อำนาคะ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมพงษ์ โสภณ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ประชาชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกสมหมาย เกาฏีระ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.ชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสราวุธ อ่อนละมัย ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกสสิน ทองภักดี ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสัญชัย จุลมนต์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสันติ กีระนันทน์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสาธิต เหล่าสุวรรณ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสำราญ ครรชิต ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสำลี รักสุทธี ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสิงหภณ ดีนาง ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พันโทสินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสิรินทร รามสูต ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ภูมิใจไทย งดออกเสียง
พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุชัย บุตรสาระ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุทิน คลังแสง ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุธี มากบุญ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสุนี จึงวิโรจน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุพล จุลใส ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุพล ฟองงาม ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.ประชาธิปไตยใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส.ชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.เสรีรวมไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอนุมัติ อาหมัด ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ประชาชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางอนุรักษ์ บุญศล ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.ประชาธิปัตย์ ลาออก
นายอมร นิลเปรม ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ร้อยตำรวจเอกอรุณ สวัสดี ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายออน กาจกระโทก ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกอักษรา เกิดผล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอับดุลบาซิม อาบู ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ประชาชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกอาชาไนย ศรีสุข ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางอาภรณ์ สาราคำ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอารี ไกรนรา ส.ส.เพื่อชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอำนาจ วิลาวัลย์ ส.ส.ภูมิใจไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลโทอำพน ชูประทุม ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอำพล จินดาวัฒนะ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอำไพ กองมณี ส.ส.เสรีรวมไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอิสสระ สมชัย ส.ส.ประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอุดม คชินทร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอุดม วรัญญูรัฐ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายอุปกิต ปาจรียางกูร ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกอู้ด เบื้องบน ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายเอกธนัช อินทร์รอด ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายเอี่ยม ทองใจสด ส.ส.พลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ส.ส.เพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พลตรีโอสถ ภาวิไล ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขอบคุณรูปภาพจาก www.matichonweekly.com

thiti.dev © 2020 Thiti Yamsung