avatar
thiti.dev
Learning Profile Contact Us
Arduino ตอน2 ส่วนประกอบของ Arduino Board
11 June 2019
Arduino Microcontroller

สวัสดีครับ สําหรับการเริ่มต้น Arduino เราจําเป็นจะต้องรู้จักส่วนต่างๆของ Arduino กันก่อน เพื่อเราจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และไม่ทําให้ Arduino Board เกิดความเสียหาย

Arduino จะมีด้วยกันหลายรุ่น แต่พื้นฐานส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ จะคล้ายๆกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ ผมจึงนํา Arduino รุ่น UNO มาเป็นตัวอย่าง เพราะว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นแรก อุปกรณ์ไม่เยอะ ง่ายต่อการเรียนรู้เป็นพื้นฐานเพื่อนําไปต่อยอดในรุ่นอื่นๆได้ในอนาคต

Arduino รุ่น UNO

Arduino รุ่น UNO มีส่วนประกอบตามรูปครับ

Image

ผมจะอธิบายไปทีละส่วนนะครับว่ามันคืออะไร

  • Reset switch คือปุ่ม Reset สําหรับ Reset Arduino Board
  • Port USB เป็น Port สําหรับเชื่อมต่อ Arduino Board เข้ากับคอมพิวเตอร์
  • I/O Pin เป็น Input และ Output ของ Arduino Board (Digital I/O, PWM, Analog Input, Serial Port)
  • LED Pin13 เป็น LED ที่เชื่อมต่อกับ I/O Pin 13 ของ Arduino Board
  • LED Status TX/RX เป็น LED Status ของ Port serial ที่เชื่อมต่อกับ Port USB
  • LED Power เป็น LED แสดงสถานะว่า Arduino Board กําลังทํางานอยู่
  • ICSP Interface เป็น Interface สํารับ โปรแกรม Bootloader
  • ATmega16U2 เป็น Microcontroller รุ่น ATmega16U2 มีไว้เพื่อควบคุมการแปลงข้อมูล Serial เป็น USB Port
  • ATmega328 เป็น Microcontroller (ATmega328) ที่ใช้บน Arduino Board UNO ซึ่งเมื่อเราเขียนเขียนโปรแกรมลงไป จะถูกบันจุ และทํางานภายใน Microcontroller ตัวนี้
  • Power Input เป็น Port สําหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

ส่วน Arduino Board รุ่นอื่นๆ ก็จะคล้ายๆกัน ส่วนใหญ่ก็จะต่างกันที่รุ่น Microcontroller ที่ใช้ครับ

และในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้การ Program ลง Arduino Board เพื่อสั่งให้มันทํางานกันครับ

thiti.dev © 2019 Thiti Yamsung