เหรียญ 2 บาท ปีเยาวชนสากล พ.ศ.2528

Sep 6, 2015 12:43 · 84 words · 1 minute read

ปีเยาวชนสากล พ.ศ.2528

ปีเยาวชนสากล พ.ศ.2528

ข้อมูล

ปีเยาวชนสากล พ.ศ.2528สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติขอความร่วมมือให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การสหประชาติประกาศให้ปีพ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล เยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ควรได้บการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งในการ

พัฒนาเยาวชนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลละหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จากสังคมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้ในที่สุดและในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล เพื่อปลุกกระแสให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้การส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชน และมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคงและเจริญก้าวหน้า รัฐบาลไทยได้กำหนดให้มีวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นเช่นกัน โดยถือเอาวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาชนแห่งชาติ ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ขึ้นครองพระราชสมบัติขณทรงพระเยาว์

น้ำหนัก

7.3 กรัม

ชนิดราคา

2 บาท

ลักษณะ

เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร

วันที่ประกาศใช้

28 มิถุนายน พ.ศ.2528

เส้นผ่าศูนย์กลาง

22 มิลลิเมตร

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมี ข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” ด้านขวามีข้อความว่า”รัชกาลที่ ๙”

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีสัญลักษณ์ปีเยาวชนสากลขององค์การสหประชาชาติ ด้านซ้ายมีข้อความว่า “๒ บาท” ด้านขวามีข้อความว่า “2 BAHT” ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ ปีเยาวชนสากล พ.ศ. ๒๕๒๘” “INTERNATIONAL YOUTH YEAR 1985” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย” “THAILAND”

ส่วนผสม

ไส้ทองแดง 99.5% ทองแดง 75% นิกเกิล 25%

จํานวนที่ผลิต

๕,๐๐๐,๐๐๐

ข้อมูลจาก กรมธนารักษ์