คํานวณความต้านทาน วงจรอนุกรม

20 Jun 2016

Share to:

การคํานวณค่าความต้านทานรวมเมื่อนํา R(ตัวต้านทาน) มาต่อกันแบบ อนุกรม ดังรูป

Image

สูตรการหาค่าความต้านทานรวมของวงจรคือ

RT = R1+R2+R3+Rn

อธิบายสูตร RT คือ ค่าความต้านทานรวมของวงจร R1-Rn คือค่าความต้านทานของ R(ตัวต้านทาน) แต่ละตัวในวงจร

ตัวอย่าง การคํานวณค่าความต้านทาน วงจรอนุกรม

Image

จากรูปมี R(ตัวต้านทาน) ต่ออนุกรมกัน 3 ตัว จะแทนค่าสูตรได้ดังนี้

RT = 100 + 200 + 300
RT = 600 Ohm

จะได้ผลรวมค่าความต้านทานคือ 600 Ohm


Copyright © 2019 - 2024 thiti.dev |  v1.19.0 |  Privacy policy |  status | 

            วงแหวนเว็บ