Pull up, Pull down คืออะไร?

Jan 28, 2018 12:40 · 77 words · 1 minute read

Pull up, Pull down คืออะไร?

คือการต่อ ตัวต้านทานที่ขา input ของไมโครคอนโทลเลอร์ เหตุผลที่ต้องต่อคือ ถ้าเราต่อสวิตส์หรือ เซนเซอร์ต่างๆ เข้ากับไมโครคอนโทรเลอร์ตรงๆ อย่างเดียว อาจจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ในกรณีที่ input ถูกลอยขาไว้ ไม่ได้จ่าย logic high หรือ low เช่น การต่อสวิตส์ ถ้าเรากดสวิตส์ จะทำให้มี logic high จ่ายให้กับ input ของไมโครคอนโทลเลอร์ แต่ถ้าเราปล่อยสวิตส์ ทำให้ ขา input ถูกลอยไว้ ไม่ได้ต่อลงกราวหรือ logic low ดังนั้นจึงต้องต่อ Pull up, Pull down เพื่อให้แน่ใจว่าเป็น logic high หรือ low เสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่มี input ป้อนเข้ามา

Pull up

Pull up คือ การต่อตัวต้านทานจาก vcc เข้ากับ input ของ ไมโครคอนโทลเลอร์ ดังรูป  

pull up

Pull down

Pull down คือการต่อ ตัวต้านทาน จาก input ของไมโครคอนโทลเลอร์ เข้ากับ กราว ดังรูป  

pull down