อาร์เรย์  (Array) คืออะไร

4 Jan 2018

Share to:

อาร์เรย์เป็นชนิดข้อมูลประเภทหนึ่งที่นําชนิดข้อมูลแบบพื้นฐานเช่น int, char มาประยุกต์ ให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ชุด ซึ่งจะต่างจากชนิดข้อมูลทั่วไปคือ ชนิดข้อมูลทั่วไปเมื่อประกาศมาแล้วจะเก็บค่าได้เพียง 1 ค่าต่อตัวแปร 1 ตัวเท่านั้น แต่เมื่อประกาศตัวแปรเป็นชนิดข้อมูลแบบอาร์เรย์ จะสามารถกําหนดขนาดของข้อมูลที่จะเก็บได้

กรณีศึกษา ถ้าต้องการเก็บข้อมูลตัวเลขทั้งหมด  10 ชุด กรณีที่เก็บในตัวแปรที่ไม่ใช่ อาร์เรย์ จะได้ดังนี้

int num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7, num8, num9, num10;

จะเห็นว่าการประกาศตัวแปรแบบนี้จะจัดการได้ยากลําบากมาก ดังนั้นจึกมีชนิดข้อมูลอาร์เรย์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา เพิ่มความสะดวกในกรณีที่ต้องการจัดการกับข้อมูลที่เป็นชุด ซึ่งจะประกาศข้อมูลที่เป็นอาร์เรย์ได้ดังนี้

int num[10];

เท่านี้เราจะได้ตัวแปรชนิดอาร์เรย์เพื่อมาเก็บข้อมูล 10 ตัว ตัวอย่าง ถ้าต้องการจะรับค่าข้อมูลมาเก็บไว้ในตัวแปรสามารถเขียนได้ดัวตัวอย่างนี้

int i;
for(i=0 ; i<10 ; i++ ){
    scanf("%d", &num[i]);
}

สามารถเขียนวนลูป for เพื่อเก็บข้อมูลได้เลย


Copyright © 2019 - 2024 thiti.dev |  v1.19.0 |  Privacy policy |  status | 

            วงแหวนเว็บ