avatar
thiti.dev
Search
Learning
Tool
Profile
Contact
Donate
PWM คืออะไร
20 June 2016
Reading time: ~1 min

PWM ย่อมจาก Pulse Width Modulation คือการนําสัญญาณสามเหลี่ยม และสัญญาณที่ต้องการปรับความกว้างของพัลซ์มาเปรียบเทียบกัน ตัวย่างเช่น ถ้านําสัญญาณสามเหลี่ยมมาเปรียบเทียบกับสัญญานไฟฟ้ากระแสตรง จะได้ความกว่างของพัลซ์คงที่ และความกว้างของพัลซ์นั้นจะขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงดังรูป

Image

การใช้ประโยชน์จาก PWM

ในระบบ digital นั้นจะมีสัญญาณแค่ High และ Low ลองนึกภาพว่า ถ้าต้องการจะนําระบบ digital ไปควบคุมอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมด้วยสัญญาน analog เช่น การควบคุมความเร็วมอเตอร์, การควบความความสว่างของหลอดไฟ ฯลฯ ในระบบ digital จะไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์พวกนี้ได้ตรงๆ เราจะต้องใช้ PWM ในการควบคุม โดยจะปรับคาบเวลาของ High-Low (Duty cycle) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • 50% Duty cycle หมายความว่า คาบเวลาที่เป็น High 50% และ คาบเวลาที่เป็น Low 50%
  • 25% Duty cycle หมายความว่า คาบเวลาที่เป็น High 25% และ คาบเวลาที่เป็น Low 75%
  • 80% Duty cycle หมายความว่า คาบเวลาที่เป็น High 80% และ คาบเวลาที่เป็น Low 20%

Image

ในการปรับคาบเวลาจะมีผลกับ กระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังอุปกรณ์ที่จะควบคุมดังนี้ ถ้าปรับ 50% Duty cycle จะทําให้มีช่วงที่เป็น High 50% ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกไปจะเหลือแค่ 50% ของทั้งหมด เมื่อนําไปควบคุมมอเตอร์ จะทําให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็ว 50% ของความเร็วสูงสุด

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ www.avrfreaks.net

thiti.dev © 2020 Thiti Yamsung